• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Miljøretta helsevern i skular og barnehagar

Informasjon om skjemaet

Rettleiing

Godkjenning

Alle barnehagar, skular og skulefritidsordningar skal vere godkjende av kommunen etter Forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger §15. Forskrifta sitt formål er å fremme barn og elevar si helse, trivsel, leik og læring, samt at sjukdom, skade og alvorlege hendingar forebyggast.

Eigar av verksemda skal søke om godkjenning når det planleggast etablering, utviding (tilbygg) eller endring (til dømes større renovering, bruk av lokaler som tidligare ikkje har vore i bruk, driftsmessige endringar, bruk av erstatningslokaler m.m.)

Tilsyn

Kommunen fører tilsyn med at verksemdene fyller krava i forskrifta. Det planleggast for regelmessige tilsyn, ca kvart 4. år. Tilsynsprioritering gjerast etter årleg vurdering av helserisiko.

Om skjemaet

Dette skjemaet tar utgangspunkt i krava som blir stilt til barnehagar i Forskrift om helse og miljø i barnehager skoler og skolefritidsordninger (heretter: forskrifta).

Skjemaet blir brukt av kommunen som tilsyns- og godkjenningsmyndigheit som grunnlag ved:

Skjemaet refererer til dei relevante paragrafane i forskrifta. Spørsmåla bygger særleg på råd og krav i rettleiaren: Helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger.

Eigar/leiar skal gjere seg kjend med rettleiaren før utfylling.

Skjemaet skal fyllast ut og sendast til kommuneoverlegen ved søknad om godkjenning og ved avtale om tilsyn. Tid for eventuelt stadleg tilsyn vil bli avtalt nærmare.

Verksemder skal vere godkjend før oppstart. Godkjenning eller avslag på godkjenning vert fatta som enkeltvedtak etter forvaltningslova §2. Manglande godkjenning inneber ikkje nødvendigvis at verksemda ikkje kan driftast vidare, men det krevast oppfølging med sikte på godkjenning.

Kommunen kan bruke verkemidler etter folkehelselova kapittel 3 for å oppnå godkjenning og sørge for at verksemda drivast i tråd med forskrifta.


Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
  3. Ingenting blir sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vent...

Loader