• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon om skjemaet

Skjemautfylling

Miljøretta helsevern i skular

Informasjon om skjemaet

Rettleiing

Godkjenning:
Alle skular skal vere godkjende av kommunen etter Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, jf. forskriften § 6. Slik godkjenning er eit av virkemidla for å oppnå eit miljø som fremmar helse, trivsel og læring hos barna.

Eigarar av skular skal søke om godkjenning når det blir planlagt etablering, utviding (for eksempel tilbygg) eller endring (for eksempel betydelege endringar i antall barn) av skulen.

Tilsyn:
Kommunen har ansvaret for tilsyn med skulane. Slikt tilsyn er eit av virkemidla for å oppnå eit miljø som fremmar helse, trivsel og læring hos barna. Det blir planlagt regelmessige tilsyn, ca kvart 4. år. Hyppigare ved behov.

Om skjemaet:
Dette skjemaet tar utgangspunkt i dei krava som blir stilt til skulane i Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv (heretter bare: forskrifta).

Skjemaet blir brukt av kommuneoverlegen og smittevernrådgivar som grunnlag ved:

  1. godkjenning av ny eller endret skule, jf. forskriften § 6, og ved
  2. tilsyn med allerede godkjente skular, jf. forskriften § 25.

Skjemaet refererer dei relevante paragrafane i forskrifta. Etter kvar paragraf følger detaljerte spørsmål og plass for nærmare beskrivingar. Spørsmåla bygger særleg på rettleiaren Miljø og helse i skolen(IS-2072). Nei-svar på eit spørsmål inneber ikkje nødvendigvis eit brot på forskrifta. Spørsmåla gir eit utgangspunkt for rettleiing og rådgiving frå kommuneoverlegen til skulen.

Skjemaet skal fyllast ut av skulen si leiing og sendast til kommuneoverlegen ved søknad om godkjenning. Tid for evt. stadleg tilsyn vil bli avtalt nærmare. Skjemaet kan også brukast ved postalt tilsyn.

Kommuneoverlegen vil så sende skulen eit vedtak med eventuelle varsel til skulen om forhold som bør utbedrast (merknader) eller forhold som utbedrast (regelverksbrot). Dersom skulen ikkje utbetrar desse forholda innan ein fristen, kan det bli aktuelt å gi skulen pålegg om retting, jf. forskriften § 26. Når forholda er i orden, blir skulen godkjent ved eit nytt brev.


Marianne Bjerkevåg

Kommuneoverlege (smittevern og miljørettet helsevern)








Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
  3. Ingenting blir sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vent...

Loader