• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Tilskot til tiltak - friluftsliv og nærmiljø

Retningsliner

Tilskotsordninga for nærmiljø- og friluftsliv prioriterer søknadar som fyller følgjande kriterie:

1. Styrker og stimulerer til (nye) aktivitetar/tiltak knytt til friluftsliv og nærmiljø for barn og unge
2. Samarbeidar med andre private, og frivillige lag og organisasjonar om prosjekt/tiltak
3. Organiasjonar som jobbar med barn/unge, driv målretta arbeid med integrering av personar med funksjonsnedsetting og flyktningar /innvandrarar.
4. Utvikling/vedlikehald av nærmiljøanlegg (ikkje leikeplassar). Det er ein førutsetnad at anlegget er ope for almen fysisk og idrettsleg aktivitet. Det blir ikkje gitt tilskot til nye eller planlagde anlegg som er spelemiddelberettiga eller anlegg som skal rehabiliterast og er spelemiddelberettiga.
5. Søkjar må legge ved naudsynt byggjeløyve

Tilskotsordninga skal ikkje gå til personleg utstyr, leige av lokaler eller til arrangementer.
Søknadar må innehalde beskriving av aktivitet, kostnadsoverslag og finansieringsplan. Ein førutset at prosjektet også kan realiserast utan kommunalt tilskot.

Søknadsfrist 1. mai.

Vedtatt i fagutvalet for kultur og folkehelse 27.4.2016, KUF-vedtak 015/16.

Føresetnadar for å få tildelt tilskot:

  • organisasjonen aksepterer følgebevis/ledsagarbevis
  • laget/organisasjonen skal ha ein aktiv profil på sula.friskus.com

Sjå meir om tilskotsordningar på Sula kommune sine heimesider.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
  3. Ingenting blir sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vent...

Loader