• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Tilskot til private kulturbygg

Retningsliner

Retningsliner for kommunalt tilskot til kulturbygg.

1. Kulturbygg drive og eigd av private og frivillige organisasjonar kan søkje tilskot. Kulturbygg med aktivitet retta mot barn og unge og utan betydeleg grad offentleg tilskot har førsteprioritet.

2. Tilskotet skal gå til nødvendig vedlikehald og til permanente innreiingar som bidrar til aktivitet (t.d. scenerigg, lydanlegg).
Det vert ikkje ytt tilskot til ordinær drift (lån/avdrag, husleige, reinhald, vaktmeisterteneste, etc.)

3. Tilskotet skal gå til bygg som er ope for all lovleg kultur- og organisasjonsverksemd. Vedtekter for bygget/organisasjonen skal følgje søknaden.

4. Søknaden skal innehalde informasjon om byggeår, disponibelt areal, samt aktivitetar som føregår i bygget, tal på brukarar, alderssamansetning og gi eit anslag på kor mykje bygget er i bruk.

5. Søknaden skal innehalde opplysningar om totalkostnad på vedlikehald/innreiing. Søkjar skal også legge fram oversikt over finansiering og dugnadsinnsats for å kunne fullføre prosjektet.

6. Melding om ferdigstilling skal rapporterast til kulturkontoret, innan 15. september påfølgjande år.

7. Søknadsfrist er 15. september kvart år i tilsegnsperioden.

Vedtatt av Kultur-, nærings- og miljøutvalet, sak-015/12 19.april 2012

 Ad. pkt. 6: dersom organisasjonen søkjer midlar i år og motttok midlar i fjor, kan det rapporterast i dette skjemaet (under økonomi).

Føresetnadar for å få tildelt tilskot:

  • organisasjonane aksepterer ordninga med følgebevis/ledsagarbevis
  • laget/organisasjonen har ein aktiv profil på sula.friskus.com


Merk! Dersom vedlegg ikkje sendt ved søknaden /ettersendt innan søknadsfristen, er søknaden ufullstendig og blir ikkje vurdert for tildeling.

Sjå meir om tilskotsordningar på Sula kommune sine heimesider.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
  3. Ingenting blir sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vent...

Loader